Jdi na obsah Jdi na menu

Podmínky českých šampionů

ČESKÝ ŠAMPION
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
ŠAMPION ČMKU
ČESKÝ GRANDŠAMPION
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION
ŠAMPIÓN PRÁCE ČR
DOSTIHOVÝ ŠAMPION ČR a COURSINGOVÝ ŠAMPION ČR
ŠAMPION KRÁSY A VÝKONU ČR

Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ ŠAMPION"
1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:
1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, jsou k dispozici dvě možnosti. Výběr mezi nimi přísluší majiteli psa:
• Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
• pokud získají 6x čekatelství nejméně ve dvou výstavních sezónách a z toho minimálně 3x CAC na mezinárodní výstavě, 1x na výstavě pořádané klubem a zbývající 2x CAC na mezinárodní, národní, speciální nebo klubové výstavě
b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
c) u FCI zatím neuznaných plemen:
čtverým získáním čekatelství CAC
2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,
3) získání čekatelství potvrdí, rozhodčí ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích výstavy
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion nebo Šampion ČMKU, může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz.
Použití Res. CAC pro přiznání titulu Český šampion - výklad
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa. Majitel psa, který získal CAC je povinen tuto kopii poskytnout (např. nechat ofotografovat originál posudku). V případě neposkytnutí se vystavuje disciplinárnímu řízení ze strany ČMKU
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020


Řád pro udělování titulu
“ ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION”
1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách
mezinárodních, národních, speciálních a klubových.
2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:
1) Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může
být získáno v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro
přiznání titulu Český šampión.
2) Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích
3) Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formě dokladu o
výsledcích výstavy předložených majitelem psa/feny, průkazu původu psa/feny (u zahraničních majitelů
fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá
diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
4) Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů.
5) Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již
Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020


Řád pro udělování titulu
"ŠAMPION ČMKU"
1) CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních a
národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.
2) CAC ČMKU automaticky získává nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní
výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat
CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB nebo BOS za předpokladu, že titul získal jedinec
z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů.
3) CAC ČMKU se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.
4) Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5) Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních
sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.
6) Titul přiznává ČMKU na základě předložených dokladů o získání titulů CACIB, Národní vítěz nebo u
plemen NON FCI a prozatímně uznaných plemen BOB nebo BOS, průkazu původu psa/feny a v případě
zahraničních vystavovatelů kopii průkazu původu. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá
diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
7) Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020


Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ GRANDŠAMPION"
1) Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.
2) Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství
CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými
organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU. Čekatelství r. CAC nelze pro přiznání titulu GRAND CHAMPION
použít a to ani v případě, kdy pes s CAC titul GRAND CHAMPION již přiznaný má.
3) Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
4) Získání čekatelství potvrdí rozhodčí ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu
o výsledcích výstavy
5) Minimálně jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství
mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
6) Titul ČESKÝ GRAND ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formy dokladů o
výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny. kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa
(u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU
zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených
titulech.
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020Řád pro udělování titulu
" ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION "
Podmínky pro psa a feny::
1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP
2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích
3) započítávají se všechny výstavy konané v ČR pod patronací ČMKU, tedy výstavy národní, mezinárodní,
klubové, speciální, krajské a oblastní.
4) ocenění rozhodčí zaznamená ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o
výsledcích výstavy
5) Titul ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formy dokladů
o výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny. kde byla čekatelství udělena, průkazu původu
psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa.
Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci
o udělených titulech.
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020


Řád pro udělování titulu
„ ŠAMPIÓN PRÁCE ČR "
1. CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na
mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu
(dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny schválené pro udělování
tohoto čekatelství a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových
akcí na příslušný rok. Pro FCI sk.X na dostihu /coursingu vypsaném jako bodovací dostih se zadáváním
tohoto čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
2. CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži, pokud není propozicemi uvedeno
jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes
nebo fena v pořadí v I. ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT.
3. CACT a Res. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampión práce mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen sbor rozhodčích, delegovaných na příslušnou
soutěž.
5. CACT a Res. CACT není nárokové - čekatelství a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony
předváděné v průběhu celé soutěže.
Udělení titulu Šampión práce (výkonu) je podmíněno:
1) trojím získáním CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok), z
toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži. Pro FCI sk. X trojím
získáním CACT na dostihu /coursingu vypsaném jako bodovací dostih se zadáváním tohoto čekatelství v
Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
2) získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa,
c) po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a průkaz
původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný
doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence.
3) Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul Šampión práce ČR, platí reserve
CACT jako CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU.
O případném zpřísnění podmínek pro přiznání titulu (typ zkoušek, počet CACT) rozhoduje na základě návrhu
chovatelského klubu P ČMKU.
Použití Res. CACT je obdobné jako použití Res. CAC - viz Řád pro udělování titulu „Český šampión“.
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020


Řád pro udělování titulu
„DOSTIHOVÝ ŠAMPION ČR“ a „COURSINGOVÝ ŠAMPION ČR“
1) K získání titulu Český dostihový nebo Český coursingový šampion musí pes získat 3x CACT z dostihu či
coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 2 dostihové sezóny.
2) K tomu musí pes navíc získat ve věku nad 15 měsíců ocenění nejméně velmi dobrý od dvou
různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno takové ocenění musí získat mezi
prvním a posledním CACT (tj. po prvním a před třetím CACT).
3) Získá-li CACT pes, který již má potvrzený titul Dostihový šampion ČR, platí reserve CACT jako CACT.
Potvrzení titulu si majitel s r.CACT ověří na sekretariátu ČMKU.
4) Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z
dostihů/coursingů, výstavních posudků a průkazu původu psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do
PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
5) CACT lze použít pouze pro přiznání jednoho titulu.
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020


Řád pro udělování titulu
„ŠAMPION KRÁSY A VÝKONU ČR“
K získání tohoto titulu musí pes/fena získat nejméně ve dvou závodních sezonách a nejméně ve dvou výstavních
sezonách (jedna sezona = kalendářní rok):
1) 3x čekatelství CACT z dostihu, či coursingu.
2) 3x čekatelství CAC nejméně od dvou různých rozhodčích. CAC a CACT lze použít jen 1x a nelze uplatnit
čekatelství, které bylo použito pro přiznání jiného titulu udělení jiného titulu (JCH,Ch, GrCh, DaC
šampion).
3) Musí se na závodech s udělováním CACT (musí být nejméně tři jedinci v plemeni na startu) nejméně 5x
umístit v 1. polovině startovního pole (= v případě lichého počtu startujících se zaokrouhluje na celé
číslo směrem dolů), a na coursingu současně i získat nejméně 2/3 možného celkového počtu bodů.
Do požadovaného počtu se započítávají i CACT uvedeni v bodě 1). Údaje je třeba doložit potvrzením
DaCK
4) CACT muže získat i pes/fena, kteří již titul Šampion krásy a výkonu ČR mají, pak Res. CACT platí jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.
5) Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT dokladů o získání CACT z dostihu/coursingu, tří dokladů o získání CAC, kopie Dostihové licence s vyznačenými potřebnými pěti závody, potvrzením DaCK a průkazu původu psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020

 

Portrét

Kontakt

CH.S. Můj andílek

Monika Vágnerová
Česká Třebová
Czech Republic

+420 728 595 480

muj-andilek@seznam.cz

Statistiky

Online: 8
Celkem: 760980
Měsíc: 12841
Den: 510