Jdi na obsah Jdi na menu

Mezinárodní dostihový a coursingový rád FCI

Řád FCI pro mezinárodní dostihy chrtů a závody v coursingu 
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

 http://www.fci.be
_____________________________________________________________________________________________________

Změny uvedené tučnou kurzívou byly schváleny Ústřední výborem FCI  
v listopadu 2016 a  jsou platné od 1. ledna 2017
  
Tento dokument byl přeložen z angličtiny a v případě rozporu  mezi jeho různými jazykovými verzemi
platí znění uvedené v anglické verzi.

 
1. Obecná ustanovení
1.1 Účel řádu
Účelem tohoto řádu je sjednotit podmínky dostihů a coursingu v rámci FCI. Obsahuje
závazné podmínky pro všechny národní svazy.

1.2 Ochrana zvířat
Všichni funkcionáři a účastníci musí při dostizích a coursingu dbát na bezpečnost a zdraví
zvířat.
Je nutné dodržovat podmínky pro ochranu zvířat. Proto má majitel psa vždy možnost
stáhnout svého psa z dostihu či coursingu.
Stejně tak musí sbor rozhodčích na návrh veterináře zakázat majiteli psa další účast na
dostizích či coursingovém závodu, je-li zdraví psa ohroženo.
Pořadatel zajistí na jím pořádané akci účast veterináře. Veterinář musí být přítomen a
připraven zasáhnout kdykoli v průběhu celé akce. Doporučuje se, aby byly dodržovány
vysvětlivky vztahující se na povinnosti veterináře, které jsou uvedeny v příloze č. 7.4.
Psi, mladší 2 let a starší než 6 let musí být veterinářem před druhým během, jsou-li běhy
delší než 600 metrů,  prohlédnuti.
Náhubek je  povinný pro všechna plemena
Před startem se psům sejmou obojky

1.3 Oprávnění k používání názvu, záruka termínů, poplatky
1.3.1 Název akce

Označení „Mezinárodní dostihy chrtů“ a „Mezinárodní coursing chrtů“ mohou nést
pouze ty akce, přihlášené s ohledem na termín a místo konání u příslušného národního
svazu a schválené FCI/CdL.

1.3.2 Zamítnutí přihlášky
FCI může zamítnout přihlášku na akci v případě, že:
1. termín akce byl již schválen pro jiný svaz.
2. příslušný národní svaz neposkytl záruku bezúhonnosti akce.  
 
1.4 Přejímka, připuštění ke startu
1.4.1 Přejímka

Připuštěna jsou v zásadě všechna plemena chrtů (skupina č. 10).
Pro psy přesahující velikosti uvedené v čl. 1.4.2 bude uspořádán nesoutěžní běh; na
úrovni národní organizace bude nalezeno řešení umožňující těmto psům účast na
dostizích chrtů.
Plemena ze skupiny č. 5 (platí pouze pro faraónské psy, sicilské chrty, ibizské podency
a kanárské podency) se mohou účastnit mezinárodních dostihů a mistrovství, avšak bez
možnosti získání CACIL.

1.4.2 Požadavky pro start
Oprávnění ke startu lze získat pouze, jsou-li splněny následující podmínky:
1. Pes musí být zapsán v plemenné knize, např. registru uznaném FCI
2. Pes musí mít platnou licenci.
3. Nejnižší věk:
• U whippetů, italských chrtíků a sicilských chrtů (Cirneco dell’Etna) : 15 měsíců.
• U ostatních plemen: 18 měsíců.
4. Nejvyšší věk:
• Do konce dostihové/coursingové sezóny, v níž pes dosáhne 8. roku věku.
5. Pes musí být přihlášen pod jménem svého majitele, uvedeným v licenční kartě.
6. Majitel psa musí být členem národního svazu příslušejícího k FCI
7. Vzhled psa nesmí být uměle upraven (např. nesmí být zastřižena přirozená srst).
8. Maximální povolená výška v kohoutku u whippetů:
• 51 cm u psů
• 48 cm u fen
•  Nejvyšší výška whippeta  –  sprintera je omezena na 5 cm nad nejvyšší výšku
whippetů uvedenou ve standardu FCI č. 162.
9. Maximální povolená výška v kohoutku u italských chrtíků:
• 38 cm
• Nejvyšší výška italského chrtíka – sprintera je omezena na 3 cm nad nejvyšší výšku
italského chrtíka uvedenou ve standardu FCI č. 200.
 
1.5 Měření výšky, whippeti, italští chrtíci
Měření v kohoutku u whippetů a italských chrtíků lze provádět po dosažení věku nejméně
12 měsíců. 
Všichni psi  musí být  přeměřeni  před začátkem dostihové/coursingové sezóny, která
následuje po dovršení 2 let věku psa. Výsledek tohoto měření musí být zapsán do licenční
karty.
Pokud majitel přeměření psa neumožní, licence pozbývá platnosti a příslušný národní svaz
ji musí stáhnout.
Měření výšky v kohoutku mohou provádět a potvrzovat pouze organizace pověřené
národními svazy  země, v níž má majitel psa trvalý pobyt,    a to pouze prostřednictvím
oprávněných měřitelů, následovně:
1. Pes je řádně identifikován
2. Věk psa pro měření jeho výšky se řídí ustanoveními výše.
3. Pes musí být při měření v klidu. Musí stát na hladké a neklouzavé podložce nebo
dostatečně velkém stole. Pes se předvádí se správně  zaúhlenými končetinami a přirozeně
zvednutou hlavou (hrdlo psa je zhruba ve stejné úrovni jako vrchol kohoutku). Prostředí
nebude rušivé a nebude v něm nadměrný počet lidí/psů.
4. Po měřeních č. 1, 3 a 5 musí být pes rozpohybován na zemi. Psa si vede jeho majitel
nebo majitelem pověřená osoba (psovod). Měřitelé mohou postavení psa upravit pouze se
souhlasem majitele/psovoda
5. Měření lze provést, když pes zaujme správný postoj. Měří se  v kohoutku nebo  na
trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek. Pokud nelze postavit psa do
správné pozice, měření se přeruší a je prohlášeno za neplatné.  Je-li měření zastaveno
z iniciativy majitele/psovoda, tento tím přijímá, že jako výsledek měření bude vyhlášeno
„přesahuje meze“.
6. Měřicí zařízení je pevné a může být opatřeno elektronickým čidlem. Musí být umístěno
na dvou nohách umožňujících naměření pravdivých a snadno čitelných hodnot.
7. Měřitele odpovědné za měření psa a zapisovatele určuje pořadatelský národní svaz. Tito
měřitelé ani zapisovatelé nesmějí být chovateli či majiteli měřeného psa.
8. Komise odpovědná za měření se  skládá ze dvou  měřitelů  a jednoho zapisovatele.
Měřitelé  se při měření střídají. Zapisovatel dohlíží na správný způsob měření a
zaznamenává jeho výsledky.
9. Pes se měří šestkrát. Do dokladu psa je zapsána nejčastěji zjištěná míra. Vznikne-li po
šesti měřeních situace, kdy  tři  výsledky  byly  pod  nejvyšší povolenou velikost  a  tři  nad,
provede se měření sedmé, které je jako definitivní a správné zaneseno do dokladu psa.
10. Konečný výsledek měření může do dokladu psa (licence) zanést pouze osoba či komise
pověřená příslušným národním svazem nebo organizací příslušející k národnímu svazu.
Národní svaz musí být členem FCI.

1.5.1 Kontrolní měření whippetů a italských chrtíků
Tato měření může Národní svaz provést za následujících okolností:
1.  Na závodech CACIL nebo coursingové akci u všech whippetů a italských
chrtíků přihlášených na akci.
2.  Na jakémkoli mistrovství FCI za dohledu delegáta CdL jmenovaného pro
danou akci.
Protože kontrolní měření  se  bude  za nestandardních podmínek  –  na závodní dráze nebo
coursingovém závodišti a za přítomnosti mnoha dalších psů, je nutno povolit toleranci
1 centimetru.
 
1.5.2 Vznesení námitky proti naměřené výšce
Pokud národní svaz podá k FCI písemnou námitku proti naměřené výšce whippeta nebo
italského chrtíka, musí být provedeno přeměření.
Protestující národní svaz složí částku 500 € ve prospěch FCI. Bude-li protest uznán,
bude složená částka vrácena a Národní svaz majitele psa, vůči němuž byl protest
vznesen, musí uhradit poplatek za protest.
Pes bude přeměřen v zemi trvalého bydliště svého majitele delegátem CdL z jiné země,
jmenovaným prezidentem CdL. Tento delegát CdL musí přeměřit psa v souladu  s
ustanovením v odstavci 1.5.

1.5.3 Databáze
Výsledky všech měření budou zaslány Prezidentovi a Tajemníkovi CdL.
Tajem,ník CdL povede databázi výsledků všech provedených měření. V databázi budou
uloženy výsledky všech (kontrolních) měřeních provedených národními svazy.
Do databáze bude nahlédnuto před provedením kontrolních měření. Psi, jejichž
záznamy jsou již v této databázi uloženy, nebudou znovu přeměřováni.

1.6 Licenční karty
1.6.1 Informace na licenční kartě

Licenční kartu vystavuje majiteli psa národní svaz země jeho trvalého bydliště. Licenční
karta musí obsahovat:
Plemeno, pohlaví, jméno psa, číslo plemenné knihy, datum narození a pokud je to
možné číslo tetování nebo čipu, jméno a správnou adresu majitele.
U whippetů a italských chrtíků ověřený záznam o výšce v kohoutku.
 
1.6.2 Podmínky pro vystavení licence
Licenční karta platná pro mezinárodní dostihy chrtů nebo coursing může být vystavena
pouze příslušným Národním svazem a jen tehdy, pokud je prokázáno, že pes nenapadá
jiné psy, ale následuje s nimi mechanickou návnadu. Pokud se v zemi náležející k FCI
nepořádají dostihové nebo coursingové závody, mohou být předběžné podmínky k
získání dostihové licence splněny v jiné zemi.

1.7 Vypsání akcí
1.7.1 Propozice akcí

Propozice musí obsahovat následující informace:
1. Organizátor, místo, datum, čas začátku akce a čas začátku přejímky psů.
2. Jméno vedoucího dostihů nebo coursingu.
3. Výše startovného.
4. Druh soutěže.
5. Udělované ceny a čas plánovaný pro vyhlášení výsledků.
6. Datum uzávěrky přihlášek.
7. Vyloučení odpovědnosti podle odstavce 1.11.
8. Pravidla dopingu (viz odstavec č. 1. 10 Doping).
9. Údaje o dostihové dráze (délka, tvar, poloměr zatáček, kvalita povrchu, druh techniky
vlečení návnady).
10. Způsob časomíry.
11. Postupový klíč, viz. odstavec 2.1.

1.7.2 Přihláška
K propozicím akce musí být připojena přihláška. Ta musí odpovídat vzoru podle přílohy 7.1.

1.8 Absence přihlášených psů a funkcionářů
1.8.1 Absence přihlášených psů

Přihlášení psi, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou účastnit dané akce, musí být
nahlášeni vedení této akce před jejím začátkem. Startovné musí být uhrazeno v každém
případě.

1.8.2 Absence přihlášených funkcionářů
Funkcionáři, kteří jsou nahlášeni pro účast na dané akci, jsou povinni informovat vedení
této akce o jakémkoliv problému před jejím  začátkem. Předčasné ukončení potvrzené
účasti je možné pouze po předchozím sdělení vedení akce a souhlasu jejího vedoucího.
 
1.9 Vyloučení a diskvalifikace
1.9.1 Důvody k vyloučení

Funkcionáři mohou diskvalifikovat nebo vyloučit psy, kteří:
1.   se při dostihu nebo coursingu zastaví.
2.   musí být pobízeni k opuštění startovacího boxu nebo přeběhnutí cílové linie
přivoláváním, gesty, pískáním či jinak.

1.9.2 Důvody k diskvalifikaci
Funkcionáři musí diskvalifikovat nebo vyloučit psy, kteří:
1. napadají nebo se pokouší napadat ostatní psy
2. snaží se opustit dráhu
3. ruší průběh dostihů nebo coursingu.
Útočící psi  jsou takoví, kteří se nezaměřují na návnadu, ale napadají nebo se pokouší
napadat ostatní  psy, aby jim zabránili v normálním sledování návnady. Bezprostřední
obranná reakce napadeného psa je povolena.
Jako napadání se neposuzuje, pokud pes nasadí své tělo bez úmyslu útočit, aby si utvořil
při dostihu nebo coursingu volnou dráhu, přičemž je neustále zaměřen na návnadu.

1.9.3 Oznámení o diskvalifikaci
Diskvalifikace musí být zřetelně zanesena do licenční karty. Při druhé diskvalifikaci
musí pořadatel licenční kartu zadržet a do 3 dnů  ji předat dostihovému/coursingovému
sekretariátu národního svazu, kde má majitel psa trvalé bydliště. Pro záznam v licenční
kartě se používá následující zkratka: diskvalifikován = disqu.

1.9.4 Vyloučení pro diskvalifikaci
1. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na den.
2. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na 4 týdny.
3. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na 8 týdnů.
Je-li pes čtyřikrát diskvalifikován ve dvou po sobě jdoucích kalendářních rocích, ztrácí
svou licenci. Tu může získat zpět po splnění standardních požadavků. Pokud by ji však
v následujících dvou letech po dalších čtyřech diskvalifikacích opět ztratil, nebude její
obnovení již možné.

1.9.5 Porušení řádu majitelem psa nebo psovodem
Vedoucí dostihu nebo coursingu, společně se sborem rozhodčích nebo rozhodčími,
mohou vyloučit ze  závodu  a vyzvat k opuštění místa konání akce  každého, kdo
nedodržuje příkazy funkcionářů, slovně je napadá nebo se chová nevhodně. Pořadatel
musí tuto událost oznámit pořadatelskému národnímu svazu a národnímu svazu, kde má
majitel psa/psovod trvalé bydliště.
 
1.10 Doping
1.10.1 Obecné prohlášení o dopingu

Všechny druhy dopingu jsou zakázány.
Dopingová kontrola může být provedena na všech dostizích nebo coursingových
závodech podléhajícím tomuto řádu FCI. S přihlášením psa na akci majitel souhlasí, že
jeho pes může být podroben dopingové kontrole. Tyto  dopingové kontroly se řídí
pravidly národních svazů země, kde je akce pořádána.
Národní svaz, který dopingový test provede je povinen majitele psa a všechny další  
členské Národní svazy Dostihového výboru FCI  řádně informovat o výsledcích testu.
Je  zapotřebí brát v úvahu Mezinárodní směrnici FCI o dopingu u psů, která byla
schválena na zasedání předsednictva FCI v červenci 2009 ve Vídni.

1.10.2 Dopingová kontrola na akcích
Při podezření na doping může sbor rozhodčích ve spojení s místním veterinářem nařídit
dopingovou kontrolu. Majitel psa je povinen umožnit dopingovou kontrolu svého psa.
Při prokázání dopingu nese náklady na kontrolu majitel.

1.10.3 Dopingová kontrola na mistrovství FCI
Dopingová kontrola je povinná na šampionátech mistrovství světa a mistrovství Evropy
FCI v dostizích a coursingu. O postupu a podrobnostech kontroly rozhoduje národní
svaz, který ji rovněž provádí.
V případě, že národní svaz tento požadavek nesplní, bude na dva roky vyloučen z
pořádání CACIL dostihů a coursingu.

1.10.4 Sankce při prokázaném dopingu
Každý národní svaz je povinen uložit psovi a jeho majiteli příslušné sankce podle dopingových pravidel národního svazu. Ostatní národní svazy musí uložit tyto sankce v případě zahraničního majitele psa.
Národní svazy, které podmínku uložení sankcí nesplní, budou na dva roky vyloučeny z pořádání CACIL dostihů a coursingu.  Komise  podá na předsednictvo FCI návrh na začátek a ukončení tohoto zákazu činnosti.
 
1.11 Vyloučení odpovědnosti
Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které utrpí majitelé psů, psi nebo funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů.
Majitel není odpovědný za zranění jiného psa způsobené jeho psem v průběhu dostihu nebo coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

1.12 Spory
Rozhodnutí rozhodčích je konečné a nelze jej měnit.

1.13 Etika funkcionářů
1.13.1 Integrita

Všichni funkcionáři musí jednat s vysokou úrovní integrity. Se všemi účastníky musí být
jednáno  podle shodných podmínek a odpovídající úctou. Je zakázáno udělovat psům
nečestné výhody (např. taktické hodnocení).
Funkcionáři (členové sboru rozhodčích, cíloví rozhodčí, pozorovatelé na dráze,
rozhodčí) jejichž psi se účastní závodu/coursingu nesmějí pro příslušnou  třídu/pohlaví
vykonávat  svoji funkci,  musí být nahrazeni a musí se zdržovat v prostoru přístupném
ostatním soutěžícím.

1.13.2 Alkohol, drogy apod.
Funkcionářům je zakázáno konzumovat jakoukoli drogu (s výjimkou léků předepsaných lékařem) nebo alkohol, a to alespoň 6 hodin před začátkem výkonu jejich funkce a po celou dobu jejího výkonu.

1.13.3 Všeobecné chování
Všichni funkcionáři vystupují vůči všem účastníkům akce přátelským způsobem ale
rozhodně. Funkcionáři musí mít hluboké znalosti pravidel a směrnice tohoto Řádu.

1.14 První pomoc pro lidi
Akce FCI, dostihy a coursingy, často shromažďují až stovky lidí v místech, která nejsou
lehce přístupná pro záchrannou službu. Proto je důrazně doporučeno mít zajištěnu první
pomoc přímo v prostorách akce.
Doporučujeme přijmout následující opatření:
• Kontaktovat nejbližší nemocnici a zde oznámit konání akce.
• Kontaktovat nejbližší stanici první pomoci/pohotovostní službu a zde oznámit konání
akce.
• Zřídit „Středisko první pomoci“ v prostorách akce a, pokud lze, koordinovat jeho
vybavení s nejbližší stanicí první pomoci.
• Pracovník „Střediska první pomoci“ musí mít řádnou kvalifikaci – lékař, zdravotní sestra
apod.
• „Středisko první pomoci“ umístit co nejblíže sekretariátu akce.
• „Středisko první pomoci“ musí být řádně označeno  –  vlajka s červeným křížem, nebo podobné označení.
• Během celé akce musí být "Středisko první pomoci" obsazené.
• Informovat o "Středisku první pomoci" a jeho umístění všechny pořadatele.
• O "Středisku první pomoci" a jeho umístění informovat všechny účastníky akce.
 
2. Dostihový řád
2.1 Postupový klíč
Postupový klíč dostihů určuje pořadatel. Dostih se skládá z rozběhů a finálových běhů.
Všechny nezbytné vyřazovací běhy jsou považovány za rozběhy. V případě potřeby budou
pro každého psa ve finálových bězích naplánovány dva běhy Jeden způsob výběru psů do
finálového běhu je založen na jejich pořadí v rozběhu.
Druhý způsob výběru psů do finálového běhu je založen na dosažených časech v
rozbězích. Ten lze však aplikovat pouze tehdy, je-li při všech rozbězích k dispozici
automatický měřicí systém pro všechny psy protínající cílovou linii. Ve všech uvedených
případech se čas začíná měřit ihned po otevření startovacích boxů.

2.2 Počet přihlášených psů, složení dostihů, rozdělení dle pohlaví a program
2.2.1 Počet přihlášených psů a složení dostihů

1. Minimální počet přihlášených jednoho plemene: 6 psů.
2. Minimální počet přihlášených v jednom dostihu: 3 psi.
3. Maximální počet přihlášených v jednom dostihu (běhu):
  u rovinných dostihů:    6 psů
  u překážkových dostihů:  4 psi

2.2.2 Rozdělení podle pohlaví
2.2.2.1 Rozdělení psi -feny

Je-li přihlášeno alespoň šest psů téhož plemene a pohlaví, běží psi a feny odděleně.
Je-li přihlášeno méně než šest psů jednoho pohlaví, běží psi a feny společně.
 
2.2.2.2 Rozdělení podle třídy
Jsou-li podle programu pořádány samostatné dostihy podle tříd, mohou psi a feny v
jedné třídě běžet společně bez ohledu na počet přihlášených. Tato informace však
musí být uvedena v propozicích dostihu.

2.2.3 Program dostihů
Program dostihů sestavuje pořadatel. Dostihoví psi musí být rozděleni do různých běhů
podle nejlepšího svědomí a bez jakéhokoli upřednostňování. Dostihoví psi z různých
zemí musí být do jednotlivých běhů rozděleni rovnoměrně. Je třeba předejít tomu, aby
běželi pohromadě v bězích nejrychlejší  psi nebo psi jednoho majitele.  Psi patřící
stejnému majiteli, by pokud možno neměli běžet ve stejném běhu prvního kola.
Pokud dochází k nominaci do finále na základě časů, smí být na startu maximálně 4 psi
v jednom rozběhu.

2.2.3.1 „Wide runners“
Se psy, které jejich Národní organizace označí jako „wide runners“,  se bude podle
toho zacházet. Chování wide-runnerů během závodu je nutno stále sledovat, aby se
zjistilo, zda pes (stále ještě) splňuje požadavky na toto zvláštní zacházení.

2.3 Seznam funkcionářů – úkoly funkcionářů
1. Sbor rozhodčích.
2. Vedoucí dostihu.
3. Cílový rozhodčí.
4. Časoměřiči.
5. Dráhoví pozorovatelé.
6. Startérský tým.
7. Technická obsluha návnady.
8. Místní veterinář.

2.3.1 Sbor rozhodčích
Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel dostihu a
sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí jsou v případech sporů nebo pochyb konečná.
Sbor sestává ze tří členů, kteří musí mít licenci rozhodčího a pocházejí z různých zemí,
je-li to možné.
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v příloze 7.6.
 
2.3.2 Vedoucí dostihu
Vedoucímu dostihu podléhá celé technické a organizační vedení akce. Rozhoduje o
všech technických a organizačních otázkách souvisejících s dostihem. Vedoucí dostihu
také představuje spojení mezi sborem rozhodčích a účastníky akce.

2.3.3 Cíloví rozhodčí
Cíloví rozhodčí, kteří by měli být podle možnosti sestaveni mezinárodně, rozhodují o
všech otázkách pořadí doběhů. Měřítkem je špička nosu psa.
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v příloze 7.6.

2.3.4 Časoměřiči
Časoměřič a způsob měření času jsou určovány pořadatelem. Při měření času je stejně
jako pro pořadí doběhů měřítkem špička nosu psa. Čas se spouští otevřením startovacích boxů.

2.3.5 Dráhoví pozorovatelé
Pořadatel by měl umístit kolem dráhy nejméně čtyři dráhové pozorovatele. Ti musí mít
licenci dráhového pozorovatele  nebo rozhodčího. Vedoucí závodu určí pro dráhové
pozorovatele různé úseky dostihu. Jejich úkolem je pak sledovat jednotlivé běhy a
bezprostředně po konci daného běhu nahlásit sboru rozhodčích všechny nesrovnalosti a
přestupky proti dostihovému řádu, které se na dráze odehrály.
Pokud se rozhodnutí sboru rozhodčích neztotožňuje s hlášením dráhového pozorovatele,
musí být tomuto pozorovateli objasněno.
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v příloze 7.6.

2.3.6 Startérský tým
Majitelé/psovodi drží psy v sedlišti a včas se s nimi dostaví na start.
Před zavedením psů do boxů, musí startérský tým zkontrolovat:
1. Zda jsou startovací boxy připraveny.
2. Dodržení startovacího pořádku psů.
3. Správné upevnění náhubku, jenž musí odpovídat modelu uznanému FCI (příloha 7.3).
4. Že každý pes v sedlišti má vhodný obojek, který si ponechá až do startu. Ostnaté,
stahovací nebo škrticí obojky jsou zakázány.
5. Správné upevnění závodní dečky, která musí odpovídat modelu uznanému FCI
včetně barvy (viz. příloha 7.2 pro definici FCI deček).
6. Že žádný pes nemá klapky na oči.
Startérský tým kontroluje plynulé, avšak neuspěchané umisťování psů do startovacích boxů.
 
2.3.7 Technická obsluha návnady
Technická obsluha návnady se řídí pokyny vedoucího dostihu. Návnada musí být tažena
pokud možno ve stálém odstupu 20 m před prvním psem. V případě chybného startu je
třeba návnadu okamžitě zastavit, pokud se nachází ještě v první polovině startovní rovinky.

2.3.8 Místní veterinář
Místní veterinář je objednáván pořadatelem  akce. Veterinář musí být během celé
dostihové akce přítomen a připraven k nasazení. Doporučuje se řídit se vysvětlivkami
pro úkoly veterinářů uvedenými v dodatku 7.4.4

2.3.9 Omezení výkonu činnosti funkcionářů
Funkcionáři (členové sboru rozhodčích, cíloví  rozhodčí, dráhoví pozorovatelé), jejichž
psi se účastní dostihu, nesmějí v této době vykonávat svou funkci v dané třídě/pohlaví a
musejí být nahrazeni.

2.4 Dostihové vzdálenosti, vymezení a specifikace dráhy
Pro vymezení a specifikaci dráhy viz. dodatek 7.5.

2.4.1 Dostihové vzdálenosti pro různá plemena
Dostihové vzdálenosti se měří ve vzdálenosti jednoho metru od vnitřního ohraničení.
Jsou to:
• od 250 do 500 metrů pro whippety a italské chrtíky.
• od 250 do 900 metrů pro všechna ostatní plemena.

2.4.2 Dostihové vzdálenosti vzhledem k věku psa
Psi, kteří 1. ledna daného roku dovršili nejméně 2 roky a ne více než 6 let, mohou být
připuštěni k běhům na dostihové vzdálenosti delší než 525 m. Při takových dostizích na
dlouhé vzdálenosti podléhají psi speciální veterinární kontrole.

2.4.3 Obsluha návnady na cílové linii
Návnada musí za cílovou linií pokračovat nejméně 30 metrů stejnou rychlostí, jako byla
závodní rychlost.
 
2.4.4 Schválení dráhy

Mezinárodní dostihy se mohou konat pouze na drahách majících osvědčení kategorie A
nebo B (viz dodatek č. 7. 5) vydané národním svazem.

2.4.5 Kontrola dráhy sborem rozhodčích
Sbor rozhodčích je oprávněn před akcí zkontrolovat dráhu, zdali odpovídá informacím
uvedeným pořadatelem s ohledem na bezpečnost psů.

2.5 Dostihové vybavení
Pořadatel je odpovědný za to, že je veškeré dostihové vybavení včetně náhradního
materiálu v perfektním provozním stavu a může bezproblémově fungovat.
1. Pohon návnady musí splňovat následující požadavky
a)  Mít schopnost návnadu razantně zrychlovat.
b)  Rychle reagovat na jakoukoli změnu rychlosti.
c)  Disponovat dostatečnou rezervou výkonu.
2. Kladky nesmějí mít světlou barvu a nesmí se blýskat.
3. Návnada musí být ze světlého, přibližně 40 cm dlouhého zaječího kožichu nebo
podobného materiálu. Při deštivém  nebo vlhkém počasí mohou být použity návnady z
látky nebo plastu.
4. Minimální rozměry startovacích boxů jsou tyto:
a)  Délka 110 cm, výška 84 cm, šířka 28 cm.
b)  Odstupy mezi jednotlivými boxy musí mít nejméně 10 cm.
c)  Vnitřní stěny musí být hladké a bez ostrých hran.
d)  Podlaha musí být hrubá a na stejné úrovni jako tráva nebo písčitá dráha.
e)  Přední dveře nesmějí odrážet světlo, musejí umožnit psovi jasný výhled na návnadu
a musejí být postaveny tak, aby znemožnily jakékoli zranění psů.

2.6 Opakování běhu
2.6.1 Důvod pro opakování běhu

Sbor rozhodčích určí, zdali se běh bude opakovat. Důvody pro opakování běhu jsou:
1.  Vedoucí pes je blíže než 10 m od návnady nebo je od ní vzdálen více než 30
m nebo návnada značně ruší průběh dostihu poletováním.
2.  Návnada je tažena minimálně stejnou rychlostí méně než 30 m za cílovou
linií, nebo se návnada zastaví ve vzdálenosti kratší než 30 m za cílovou linií.
3.  Startovací boxy selžou.
4.  Návnada se během dostihu zastaví.
5.  Dráhoví pozorovatelé nebo sbor rozhodčích zjistí podstatné narušení průběhu
dostihu. Pády dostihových psů se nehodnotí jako porušení.
 
2.6.2 Výjimky z opakování dostihu
Ve velmi jasných případech může sbor rozhodčích ve sporném dostihu vedoucí psy
zprostit povinnosti účasti v opakovaném dostihu, jestliže:
1.  Jejich pozice byla naprosto nepochybná.
2.  Urazili nejméně polovinu dostihové vzdálenosti.
3.  Průběh dostihu zůstal zajištěn dle předpisů.
Výše uvedení psi budou umístěni podle jejich pozic před začátkem narušení.

2.6.3 Opakování dostihu a přestávka mezi dostihy
Dostihy mohou být  opakovány okamžitě, pokud všichni psi ve sporném běhu urazili
méně než polovinu dostihové vzdálenosti. V ostatních případech je nutné dodržet
přestávku.
Časový odstup mezi dvěma po sobě následujícími běhy jednoho psa musí trvat:
•  nejméně 30 minut při vzdálenosti do 525 metrů.
•  nejméně 60 minut při vzdálenosti přes 525 metrů.
Při dostihových vzdálenostech přes 525 m mohou psi startovat nejvýše dvakrát za den.
Opakování dostihu ve stejném dni je zakázáno.
 
3. Coursingový řád

3.1 Seznam funkcionářů – úkoly funkcionářů
•  Sbor rozhodčích
•  Vedoucí coursingu
•  Polní pozorovatelé
•  Startér
•  Technická obsluha návnady
•  Místní veterinář

3.1.1 Sbor rozhodčích
Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel coursingu
a sleduje jeho průběh. Jeho  rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou
konečná. Technologické záležitosti musí projednávat s vedoucím coursingu.
Před začátkem akce musí sbor rozhodčích zajistit dodržování ustanovení v odstavcích
3.2, 3.3, 3.4 a 3.6 a ochranu zdraví psa.
Mezinárodní akce budou hodnoceny nejméně dvěma rozhodčími, kteří musí mít licenci
rozhodčího. Při akcích, na nichž je udělován CACIL, musí být jeden rozhodčí z jiné
země FCI.
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v příloze č 7.6.


3.1.2 Vedoucí coursingu
Vedoucí coursingu musí být specialista s praxí, který celou akci po technické a
organizační stránce řídí. Během akce rozhoduje o všech technických a organizačních
otázkách souvisejících s coursingem Veškeré řešení technických či organizačních
problémů dané akce podléhá jeho rozhodnutí.

3.1.3 Startér
Startér na startu zkontroluje zda:
1.  Majitelé/psovodi udržují psy v klidu a nasadí je ke startu včas.
2.  Psi jsou ve správné startovací pozici.
3.  Psi mají správně upevněný náhubek, jenž musí odpovídat modelu schválenému FCI
(příloha 7.3)
4.  Psi mají správně nasazenou závodní dečku.
 
3.1.4 Obsluha návnady a technická obsluha
Obsluha návnady se řídí pokyny vedoucího coursingu a sboru rozhodčích.
Návnada by měla být umístěna tak, aby měla její obsluha jasný výhled  na celé
závodiště.
Obsluha musí táhnout návnadu před psy v korektní vzdálenosti. Doporučená vzdálenost
je 10 až 15 metrů.  Toto vyžaduje velkou zkušenost v oboru, proto tato pozice není
vhodná pro nekvalifikované osoby.
Obsluha návnady se musí společně s rozhodčími přesvědčit, že velikost a kvalita
návnady je po celou dobu akce přijatelná (viz také bod 3.6).

3.1.5 Omezení výkonu činnosti funkcionářů
Funkcionáři, jejichž psi se účastní coursingu, nesmějí v této době vykonávat svou
funkci v závodu pro daná  plemena  (jestliže psi a feny běží společně), resp. pohlaví
(jestliže psi a feny běží odděleně) a musejí být nahrazeni.
 
3.2 Předpisy pro terén, kvalitu povrchu a délku coursingového závodiště
3.2.1 Terén

Velká louka je nejideálnějším coursingovým závodištěm, zvláště mírně se svažující
nebo kopcovitá. Vhodné je místo s několika keři či stromy, pokud tyto nepředstavují pro
psy žádné nebezpečí.

3.2.2 Povrch
Povrch země by neměl být příliš kluzký a musí být zbaven děr a kamenů. Přírodní
překážky jsou vysoce doporučované, ale nejsou povinné. Musí být jasně viditelné ze psí
perspektivy ze vzdálenosti nejméně 30 metrů, zejména pokud jsou zasazené v zemi.
Výška trávy by neměla příliš přesahovat  10 cm.

3.2.3 Délka závodiště
Délka dráhy by měla být:
•  Od 400 do 700 metrů pro whippety, italské  chrtíky a sicilské chrty
•  Od 500 do 1000 metrů pro všechna ostatní plemena.
 
3.3 Vzdálenost mezi kladkami
Vzdálenost mezi kladkami je důležitá. Musí být přizpůsobena stavu a převýšení terénu.
 
3.4 Rozvržení závodiště
Vzhledem k fyzickému výkonu, který se při coursingu od psů vyžaduje, musí být celé
závodiště zřetelně viditelné a zbavené veškerého nebezpečí. Závodiště musí být pro druhý
závod jednoho dne rozvrženo jinak.  
Doporučuje se, aby pro větší plemena měla dráha větší vzdálenosti mezi kladkami a
pozvolnější zatáčky než dráha pro menší plemena. Oba typy dráhy ale musí obsahovat
zatáčky a přímé úseky, které umožní využití coursingových schopností psů.  
Šňůra návnady musí být umístěna tak, aby minimalizovala riziko  zamotání psů a jejich zranění.
Použití nekonečného  zajíce  (s uzavřenou smyčkou taženou po zemi) musí být zřetelně
uvedeno v pozvánce účastníkům.

3.5 Start
3.5.1 Dečky

Psi běhají v párech vypuštěných najednou. Jeden běží v červené dečce, druhý v bílé
nebo modré v souladu s národními předpisy.  Použití barevných obojků místo deček
není povoleno. Na dečkách nesmějí být umístěny rozpoznatelné nápisy, znaky ani  
jiné obrazce.  Popis deček je uveden v dodatku 7.2.

3.5.2 Lichý počet přihlášených psů
V případě lichého počtu přihlášených psů, se pořadatelé podle možností pokusí najít psa do
páru a tím zabránit běhu pouze jednoho psa.  Je možno využít psa, který je držitelem
licence, ale není přihlášený k danému coursingovému závodu.

3.6 Coursingové vybavení
Pořadatel je odpovědný za to, že je veškeré coursingové vybavení v perfektním provozním
stavu a může bezproblémově fungovat. Vedoucí coursingu je odpovědný za náhradní
vybavení v  dostatečném množství a kvalitě, aby zajistil bezproblémový průběh závodů.
Doporučujeme, aby podstatné prvky vybavení byly připraveny nejméně ve 100 %
potřebného množství.
Pohon návnady musí splňovat následující požadavky:
1. Mít schopnost návnadu razantně zrychlovat
2. Rychle reagovat na jakoukoli změnu rychlosti.
3. Disponovat dostatečnou rezervou výkonu.
4. Návnada může  být ze světlého zaječího kožichu  nebo plastového děrovaného pytle.
Návnada musí být po celou dobu akce větší než 40 cm.
5. Kladky nesmí mít jasnou (světlou) barvu a nesmějí se blýskat.
 
3.7 Hodnocení

Sbor coursingových rozhodčích hodnotí výkon psů na základě pěti (5) kritérií (viz níže).
Maximální počet bodů za každé hodnocené kritérium je 20 (systém FCI).
Chrti, kteří v prvním kole bezdůvodně nezískají alespoň 50% maximálního počtu bodů,
budou vyřazeni z účasti v druhém kole.
Při mezinárodních akcích FCI nesmějí být používány žádné jiné systémy hodnocení.
Konají se dva běhy/rozběhy a body v nich dosažené se sčítají. V případě, že se druhý běh
nekoná, bude umístění stanoveno podle bodů dosažených v prvním běhu.
V případě, že dva či více účastníků skončí se stejným výsledkem (uvažovány jsou body
získané ve dvou bězích), umístí se lépe pes, který získal vyšší počet bodů ve druhém běhu.
Pokud však i nyní budou výsledky dvou či více psů stejné, umístí se lépe pes, který získal
vyšší počet bodů ve druhém běhu z hlediska důležitosti v tomto pořadí: Odstavec  3.7.1
Obratnost, pak odstavec 3.7.2 Rychlost, pak 3.7.3 Vytrvalost, pak 3.7.4  Sledování  a pak
3.7.5 Úsilí.

3.7.1 Obratnost
Obratnost chrta se projevuje:
1.  Při náhlé změně směru vyvolané návnadou.
2.  Při překonávání překážek.
3.  Při chytání, a zvláště při chytání, kde pes ztratí rovnováhu
4.  Psi, kteří jsou schopni rychle a efektivně změnit směr, což je patrné zejména
v zatáčkách. Psi kteří běží bez zbytečných pohybů směrem vpřed (často nízko, s velkou silou a energií v každém kroku).  

3.7.2 Rychlost
Rychlost nezbytná k ulovení zvěře. Projevuje se rychlostí, s jakou se pes při startu
dostane do popředí po překvapivém odjezdu návnady. Rychlost chrta se projevuje po
celé délce trati, ale především ve fázi chycení návnady. Rychlost psa je určována
rychlostí změn frekvence jeho pohybů a zrychlením.
Rozhodčí musí odměnit psa, který běží velmi nízko, dobře se natahuje a štve návnadu.
Vzhledem k tomu, že se při coursingu nepoužívá časomíra, je důležitým prostředkem
hodnocení schopnosti psa překonat území a zejména jeho snaha.
Absolutní rychlost se při hodnocení coursingu nebere v potaz, jelikož rychlost chrta je
brána relativně ve vztahu k jeho soupeřům.  Při posuzování rychlosti je nutno vzít
v úvahu charakteristiku plemene. Ne všechna plemena dosahují stejnou absolutní
rychlost.
„Go-bye“ je způsob vybuzení chrta, který se nachází na druhé pozici a běží se
zvyšováním rychlosti na úroveň svého soupeře, dokud ho nepředhoní. K předběhnutí
může dojít v úseku mezi dvěma po sobě následujícími kladkami.

3.7.3 Vytrvalost
Vytrvalost je schopnost chrta dokončit závod v dobré fyzické kondici. Vytrvalost chrta
je spojením jeho fyzických a mentálních schopností.  Pes, který běží po celé dráze
agresivně a ani v cíli nevykazuje známky únavy má dobrou vytrvalost.

3.7.4 Sledování
Sledování je schopnost psa sledovat návnadu  s pozorností 100%  upřenou na ni.
Dobré sledování je charakteristické:
1.   Sledováním návnady po celé dráze a aktivními pokusy ji chytit. Rychlou
reakcí na pohyb návnady.
2.  Přesným sledováním návnady a pokusy o „smrtící skok“ jakmile se dostane
do blízkosti návnady.
3.  Aktivními a agresivními pokusy návnadu chytit (po celou dobu běhu)
4.  Sledováním návnady bez velkých předpokladů, kam by mohla návnada
zamířit (široké vybíhán z trati).  

3.7.5 Úsilí
Úsilí při pronásledování, bez ohledu na kvalitu  povrchu (drsný nebo s překážkami) a
incidentu, např. vyhýbání se, pád, momentální ztráta návnady z pohledu.
Úsilí chrta se projevuje:
1. Při startu:
•  Velkou pozorností.
•  Fixovaným pohledem na návnadu.
2. Při pronásledování návnady:
•  Stálým tlakem, který nutí  obsluhu návnady zvyšovat rychlost, aby zabránila
chycení návnady před koncem závodu.
•  Volným přeskokem překážek bez váhání.
•  Touhou vrátit se k návnadě, pokud zůstala vzadu.
3. Při chytání návnady:
•  Při plné rychlosti.
•  Ztrátou rovnováhy (skluzem) při chytání návnady.
•  Pokusem o chycení návnady, přestože ji už chytil jeho soupeř.
Inteligence se při pronásledování návnady projeví tak, že pes následuje dráhu, která ho, spolu s obratností, bez níž ani ten nejrychlejší pes nezíská žádnou kořist, přivede do dobré pozice pro chycení.  Pes projevuje svou inteligenci tím, že zaujme pozici mezi návnadou a její trasou (dráhou) tak, aby návnada nemohla uniknout na nerovný nepřehledný terén (do vysoké trávy).

3.8 Sankce
Sankce může uložit pouze oprávněný sbor rozhodčích, přičemž  sankce musí být v souladu
s tímto řádem.

3.8.1 Trest za špatný start
Pokud psovod vypustí chrta příliš brzy, nebo příliš pozdě aby získal taktickou výhodu,
rozhodčí může z celkového výsledku dosaženého v tomto závodě odečíst 10%. V případě opakovaného běhu tento trest neplatí. V případě falešného startu mohou rozhodčí požádat o názor startéra.

3.8.2 Nedostavení se ke startu
Nedostavení se psa v určený čas ke startu závodu znamená diskvalifikaci psa na den.

3.8.3 Vyloučení psa ze závodu
Rozhodčí mohou vyloučit na den ze závodu psa, který:  
1.  Zůstane u svého majitele po signálu ke startu nebo odejde ze závodiště.
2.  Místo návnady honí svého soupeře.
3.  Podle názoru veterináře nemá pro závod potřebnou fyzikou kondici.
 
4. Řád pro mistrovství v dostizích a coursingu


4.1 Kandidatura na pořádání akce

Místo konání akce určuje FCI/CdL a dostihový klub nebo pořadatel coursingu, na žádost
příslušné země. Kandidatura na pořádání mistrovských dostihů a coursingu FCI musí být
předána písemně prostřednictvím příslušného národního svazu. Uchazeč musí zaručit
bezproblémový průběh akce.
FCI Mistrovství v dostizích se vždy konají první nebo druhý víkend v září.
FCI Mistrovství v coursingu se vždy datuje do druhého čtvrtletí kalendářního roku.
 
4.2 Druhy mistrovských závodů
Mistrovství FCI se koná každý rok, a to:
  Mistrovství světa FCI - každý sudý rok
  Mistrovství Evropy FCI - každý lichý rok

4.3 Tituly udělované v dostizích
V mistrovství v dostizích se udělují tituly:
•  Mistr světa FCI 20XX (např. 2016)
•  Mistr Evropy FCI 20XX (např. 2016)

4.4 Mistrovství v coursingu
Každý rok může FCI udělit licenci pro mistrovství v coursingu s názvem:
•  FCI Mistrovství Evropy v coursingu

4.5 Tituly udělované v coursingu
Při mistrovství v coursingu se uděluje titul:
•  Mistr Evropy FCI v coursingu 20XX (např. 2016)

4.6 Tituly udělované na sprinterských závodech
Vítěz tohoto nesoutěžního běhu získá titul „CDL Vítěz sprinterského závodu 2XXX“
nebo „CDL Vítěz sprinterského coursingu 2XXX“.

4.7 Pořadatel
Mistrovství může být pořádáno pouze členskou organizací FCI. CdL určí členskou zemi a
místo konání akce vždy dva roky předem.
Návrh textu s popisem akce musí být předložen delegátovi CdL ke schválení. Tento text
může být národním členským organizacím FCI předán až po jeho odsouhlasení.

4.7.1 Požadavky na dráhy a závodiště
Mistrovství může být pořádáno pouze na takovém závodišti  či dráze, která odpovídá
základním požadavkům uvedeným v odstavcích 2.4 a 3.2 tohoto řádu.
 
4.7.2 Kontrola dráhy a závodiště FCI/CdL

CdL je oprávněna zkontrolovat stav a podmínky dostihové dráhy a coursingového
závodiště kdykoliv mezi datem schválení kandidatury a datem konání mistrovství a
může nařídit úpravy, resp. zlepšení.

4.7.3 Omezení jiných kynologických akcí
V době konání mistrovství FCI se nepovolují jiné mezinárodní dostihy a coursingové závody pro chrty.

4.8 Účast
4.8.1 Potřebný zápis v plemenné knize

K účasti jsou oprávněni všichni chrti (skupina 10) zapsaní v plemenné knize/dodatku
plemenné knihy členských organizací FCI a smluvních partnerů nebo zapsaní u
organizací, které nejsou členy FCI, avšak se kterými FCI uzavřela dohodu o spolupráci
při vzájemném uznávání plemenných knih (AKC, KC, CKC).
Výše uvedené platí také pro  psy dovezené z oblastí původu plemen vyjmenovaných
níže, jejichž rodokmen FCI neuznává vzhledem k tomu, že ve výše uvedených
oblastech neexistuje žádná kynologická organizace. To se vztahuje i na jejich potomky,
jestliže jejich rodiče byli uvedeni v  plemenné knize/dodatku  (“livre d’attente”) člena
FCI nebo příslušného smluvního partnera.
Výše uvedené platí v současné době pro plemena azavak a perský chrt (saluki), ale také
pro sloughi z Alžírska, Tuniska a Libye (zemí původu těchto plemen).
Toto opatření platí také pro sloughi odchované domorodci z Maroka mimo
kontrolu/odpovědnost jejich členské organizace FCI, tj. Société Centrale Canine
Marocaine, S.C.C.M. Vzhledem k výše uvedenému nejsou tito psi oprávněni získat
razítko „Export Pedigree“, ale pouze tzv. „Genealogie“. Před přihlášením do mistrovství
(v coursingu nebo dostizích) musejí být zapsáni do dodatku plemenné knihy (“livre
d’attente”) člena FCI nebo příslušného smluvního partnera.
Mistrovství se mohou účastnit všechna plemena středozemních chrtů skupiny 5
(faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco a kanárský podenco), ale bez nároku na získání CACIL.
 
4.8.2 Potřebné výsledky v dostizích a coursingu

K účasti na mistrovství FCI jsou oprávněni pouze ti psi, jejichž dosažené výsledky
představují vysoký standard kvality nutný pro tento druh vrcholové soutěže. Každý
národní svaz určí psy vhodné k účasti na mistrovství.
Každý navržený chrt musí před datem uzávěrky podání přihlášek  abolvovat dva
poslední dostihy nebo coursingy bez diskvalifikace. Pokud byl pes diskvalifikován ze
závodu v době mezi uzávěrkou podání přihlášek a datem konání mistrovství, jeho účast
je vyloučena.
Psům, kteří jsou v důsledku zranění v prvním kole dostihu nebo coursingu z rozhodnutí
veterináře vyřazeni (a takové vyřazení je doloženo písemným potvrzením tohoto
veterináře), je přiznáno úspěšné dokončení tohoto dostihu či závodu.

4.7.3 Kvalifikace na Mistrovství FCI
Kvalifikační běhy splněné před věkovým  limitem stanoveným v odstavci 1.4.2 jsou
neplatné.
4.7.4 Změna majitele
Mění-li pes majitele a přesouvá se do jiného státu, může za novou zemi startovat teprve
tehdy, až od jeho registrace do plemenné knihy nové země uplyne alespoň 6 měsíců.
Mění-li pes majitele a přesouvá se do jiného státu, může za novou zemi na Mistrovství
FCI startovat teprve tehdy, až od jeho registrace do plemenné knihy nové země uplyne
alespoň 6 měsíců.

4.9 Přihlášky
4.9.1 Příjemce přihlášek
Přihlášky k mistrovským dostihům F. C.  I. nemůže majitel zasílat pořadateli dostihů
přímo, ale musí je zaslat svému národnímu svazu.
4.8.2 Počet psů z jedné země
o  FCI Mistrovství Evropy v coursingu :
Každý člen může přihlásit maximálně 6 jedinců jednoho plemene a pohlaví.
Prohlídka účastníků při příjezdu musí být provedena den předem
o  FCI Mistrovství Světa a Evropy v dostizích:
Každý člen může přihlásit maximálně 12 jedinců jednoho plemene a pohlaví.
Vítězové z předchozího ročníku smějí svůj titul obhajovat nad rámec povolených počtů
psů.

4.9.3 Náhradní psi
Každá země může nad maximální počet svých účastníků, uvedený v odstavci 4.9.2,
určit náhradní psy, kteří budou moci nahradit jakéhokoli psa vyřazeného z týmu.
Na mistrovském dostihu nebude organizován tzv. Friendship race (závod náhradníků).

4.9.4 Informace na přihlášce a termín odevzdání
FCI komise pro chrty (CdL) poskytuje šablonu pro přihlášku.
Každý národní svaz musí přihlásit psy jednotlivě, podle jejich výsledků, plemene a
pohlaví. Přihláška musí obsahovat jméno každého psa uvedené v jeho rodokmenu a
všechny nezbytné údaje pro přidělení CACIL, stejně jako jméno majitele shodné s jeho
jménem na národní dostihové nebo coursingové licenci. Pořadatel musí obdržet
přihlášky nejméně tři týdny před vypsanou akcí.

4.10 Funkcionáři
Každá země je povinna, společně se svými přihláškami, předat pořadateli seznam svých
návrhů na funkcionáře. Výběr sboru rozhodčích, jury i dráhových pozorovatelů je však
plně v kompetenci pořadatele.
Nejméně 14 dní před konáním mistrovství si pořadatel nechá potvrdit delegace rozhodčích
a dráhových pozorovatelů u jejich národních organizací. Viz také odstavec 7.6.
Rozhodčí bude zdarma poskytnuta strava, kempink a denní diety za den výkonu funkce.
Diety budou ve stejné výši  jako účastnický poplatek dané akce.

4.10.1 Delegáti FCI/CdL pro mistrovství
Pro každé mistrovství v dostihu nebo coursingu určí FCI/CdL delegáta, který bude
jednat jako ředitel odpovědný za celou akci, včetně kontroly programu. V případě
potřeby si může delegát vyžádat změny v programu akce a ve zvláštních  případech
přijímat konečná rozhodnutí. Sbor rozhodčích se na něj musí obrátit v případě
jakýchkoliv sporů. Výdaje výše uvedeného delegáta jsou hrazeny pořadatelem.

4.10.2 Funkcionáři dostihu
Sbor rozhodčích se musí skládat z  tří členů, pocházejících nejméně ze dvou různých
zemí, a je třeba zajistit i náhradníky.  Rozhodčí cílové kamery vyhodnotí záznam a
potvrdí výsledek dostihu. Pořadatel musí rovněž zajistit, aby v  každém sektoru dráhy
byli přítomni dva dráhoví pozorovatelé z různých zemí.

4.9.3 Rozhodčí coursingu
Mistrovství v coursingu musí být hodnoceno nejméně  pěti  rozhodčími, pocházejícími
nejméně ze tří různých zemí, a je třeba zajistit i náhradníky.
 
Ve druhém kole budou psi posuzováni jinou pěticí rozhodčích, ze tří různých zemí.
 
4.11 Podmínky pro udělování titulů
4.11.1 Počet psů, šest a více

Pokud je při mistrovství FCI na startu za jedno plemeno a pohlaví nejméně šest psů,
může být jeden titul udělen pro vítězného psa a jeden titul pro vítěznou fenu. Pokud je u
jednoho  pohlaví na startu méně než šest psů, běží psi smíšeně a pro toto plemeno se
uděluje pouze jeden titul.

4.11.2 Počet psů, méně než šest
Pokud je od jednoho plemene na startu méně než šest psů, nebude udělen žádný titul.
Navzdory tomu však může delegát CdL společně se sborem rozhodčích titul udělit
budou-li to vyžadovat okolnosti. Vypsané ceny se udělují.

4.11.3 Počet psů, méně než čtyři
Pokud jsou u jednoho plemene na startu méně než čtyři psi, nemůže se toto plemeno
mistrovství FCI účastnit.

4.12 Délka dráhy při mistrovství
4.12.1 Délka dostihové dráhy

Délka trati pro mistrovství dostihů FCI:
• Pro whippety, italské chrtíky a sicilské chrty: 350 - 365 metrů.
• Pro ostatní plemena: 475 - 480 metrů.
Malé odchylky od výše uvedených vzdáleností se tolerují.

4.11.2 Délka coursingové dráhy
Délka trati pro Mistrovství Evropy FCI v coursingu:
• Pro whippety, italské chrtíky a sicilské chrty: 600 - 800 metrů.
• Pro všechna ostatní plemena: 800 - 1000 metrů.
Malé odchylky od výše uvedených vzdáleností se tolerují.

4.12 Ceny
4.12.1 Diplomy

Diplomy o získání titulu (od pořadatelského národního svazu).

4.12.2 Mistrovské dečky
Dečky pro vítěze:
• Bílá: mistrovství světa FCI.
• Modrá: mistrovství Evropy FCI.
• Červená: mistrovství Evropy v coursingu.
• Zelená:  CDL Vítěz  sprinterského závodu 2XXX“ nebo „CDL Vítěz sprinterského coursingu 2XXX“.

4.13.3 Finalisté
Čestné ceny pro všechny finalisty.

4.14 Startovné
Výše startovného je stanovena CdL v EUR. Startovné hradí vedoucí týmu pořadateli.
4.15 Vedoucí týmu
Přihláška každého zúčastněného národního svazu musí obsahovat jméno svého vedoucího
týmu.
1. Vedoucí skupiny je během akce zástupcem svého národního svazu i koučem členů svého
týmu.
2. Je zodpovědný za předávání pokynů pořadatele dále členům svého týmu.
3. Je spojovacím článkem mezi jednotlivými držiteli psů v týmu a pořadateli akce.
4. Pouze vedoucí týmu je oprávněn projednávat a předkládat u příslušných organizačních
míst pořadatele všechny otázky, podněty, námitky nebo stížnosti týkající se jeho týmu.
5. Je odpovědný za poradenství, poučení a disciplínu uvnitř týmu.
6. Během přejímky psů má na starost sběr a kontrolu licenčních karet a pracovních sešitů
svých členů a předává je sekretariátu dostihů/coursingů.  Účastnici vedoucímu týmu co
možná nejdříve oznámí odhlášení ze závodu.
 
4.16 Postupový klíč a vybavení
Pořadatel je zodpovědný za poskytnutí náhradního vybavení pro akci, aby zaručil
bezproblémovou soutěž. Kritické systémy musí být 100% zálohovány.
4.16.1 Kvalifikace pro finálové běhy v dostizích
Na FCI Mistrovství v dostizích budou finalisté určováni takto:
Psi, kteří se kvalifikují do finál, jsou vybíráni podle časů, kterých dosáhli v
nominačních bězích.
Každý pes, s výjimkou greyhoundů,    se musí zúčastnit  nejméně dvou  nominačních
běhů, finálový běh bude třetí. Pro kvalifikaci do finále se počítá lepší z obou
dosažených časů v kvalifikačních bězích.
Pro greyhoundy platí, že první běh je povinný, druhý je volitelný.
Šest nejrychlejších postupuje do finále.

4.16.2 Kvalifikace pro finálové běhy v coursingu
Hodnocení psů z každého běhu musí být v souladu s odstavcem 3.7 tohoto řádu. Psi,
kteří v prvním kole bezdůvodně nezískají alespoň 50% maximálního počtu bodů, budou
z účasti ve druhém kole vyřazeni.
Pořadí oceněných se počítá jako průměr na nejvýš dvě desetinná místa hodnocení od
všech pěti rozhodčích. Vítězem je pes s nejvyšším hodnocením. V případě, že dva psi
dosáhnou stejného hodnocení, určí se pořadí postupem uvedeným v odstavci 3.7.
4.16.3 Zbytečné běhy
Aby byly zachovány zásady ochrany zvířat, musí být dostihoví psi ušetřeni zbytečných běhů.

4.16.4 Vysoký počet přihlášených, dostihy
Při příliš vysokém počtu přihlášek může pořadatel rozdělit mistrovské dostihy FCI na
dva dny. Dostihy pro jednotlivá plemena se však musí konat v jednom dni.

4.16.5 Vysoký počet přihlášených, coursing
Při příliš vysokém počtu přihlášek, může pořadatel mistrovství Evropy FCI v coursingu
rozdělit akci na  tři  dny. Všechny coursingy pro jedno plemeno se však musí konat v
jeden den.

4.16.6 Časomíra pro dostihy
Systém časomíry musí být vybaven cílovou kamerou. Časomíra musí udávat časy všech
psů, kteří proběhnou cílovou linií. Časomíru zřídí pořadatel. Kromě tohoto zařízení
musí být u cílové linie nasazeni rozhodčí.

4.16.7 Náhradní časomíra pro dostihy
Pořadatel musí zajistit  náhradní zařízení  pro měření času, které  poběží souběžně s
hlavní časomírou, aby bylo zajištěno, že měření času je prováděno za všech okolností.

5. F. C. I. tituly

5.1 Titul „Champion International de Course“ /předpisy pro CACIL
5.1.1 Plemena

Tento řád se týká pouze plemen chrtů skupiny 10 FCI, pro kterou jsou pořádány dostihy
a coursing pod patronátem FCI.
5.1.2 Akce
Tento řád se týká mezinárodních dostihů a coursingu, při kterých se zadává CACIL, a
které byly vyhlášeny národními kynologickými svazy a schváleny FCI/CdL.

5.1.3 Podmínky pro získání titulu šampiona
Titul "Champion International de Course" uděluje FCI za následujících podmínek:
a) Od věku minimálně 15 měsíců, pro whippety a italské chrtíky, a věku 18 měsíců pro
ostatní plemena chrtů, musí pes  získat nejméně tři čekatelství „čekatel mezinárodního
titulu šampióna v dostizích” (CACIL), nebo 2 CACIL a 2 Res.CACIL a to ve dvou
různých zemích (od dvou různých národních organizací).
Výjimka:
Protože v následujících zemích -  Norsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva
a Rusko  -  nejsou v jednom roce pořádány více než dva CACIL dostihy/coursingy a
tyto země se nacházejí daleko od střední Evropy, snižuje se pro tyto země počet titulů
CACIL na 2 CACIL nebo 1 CACIL a 2 Res.CACIL.   
b) Tyto certifikáty (CACIL) se udělují psům, jestliže:
  společně s přihláškou do soutěže je doloženo hodnocení alespoň „Velmi dobrý“
získané v třídě dosplěých na výstavě CACIB. Bez tohoto doloženéh hodnocení
bude CACIL udělen následujícímu psu v pořadí (a to až do 6. místa včetně);  
  v případě dostihů se pes musí umístit ve finále a současně v první polovině pořadí;
 
  v případě coursingu se pes musí umístit v   první polovině pořadí a získat
alespoň 75 % maximálního počtu bodů podle ustanovení odstavce 3.7 tohoto
Řádu.
c) Doba mezi prvním a posledním CACIL/Res.CACIL musí být minimálně 1 rok a
jeden den.
 
5.1.4 Reserve CACIL

Rozhodčí mohou ocenit  dalšího umístěného  psa  v závodu,  který má  ověřené
hodnocení z výstav   titulem Res. CACIL,  a to pokud  tento  splní podmínky uvedené
v odstavci 5.1.3.b.
CACIL a Res. CACIL jsou  rozhodčími navrženy  bez kontroly záznamů v platné
plemenné knize nebo kompletního rodokmenu.
Reserve-CACIL (R-CACIL)  je platný pro titul „Champion international Course“, je-li
CACIL udělen psu, který již jednou získal ocenění mezinárodního mistra
v dostizích/coursingu nebo psovi, který neodpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 5.1.6.


5.1.5 Počet psů na startu
1. Je-li na startu nejméně šest psů od každého  pohlaví, může být CACIL udělen
odděleně psům i fenám.
2. Je-li na startu méně než šest psů od jednoho pohlaví, všichni psi a feny soutěží spolu
o jeden CACIL.
3. Je-li na startu méně než šest psů od jakéhokoli plemena, nebude CACIL udělen.
5.1.6 Neúplný rodokmen
Psům s neznámými předky nebo neúplným rodokmenem, které rozhodčí navrhli na
CACIL, nelze CACIL udělit. CACIL pak bude převeden na psa navrženého na R-CACIL.

5.1.7 Návrhy pro zadání CACIL
Návrhy pro zadání CACIL jsou předány příslušným národním kynologickým  svazem
sekretariátu FCI.

5.1.8 Rozhodnutí FCI
FCI zjistí, zda byly dodrženy všechny podmínky pro zadání titulu. V kladném případě
návrh rozhodčích potvrdí, v opačném titul nezadá.
 
5.1.9 Definitivní titul
Titul "Champion de Course" přiděluje s definitivní platností FCI.
 
5.2 FCI Šampion pro Krásu a Výkon (
FCI Beauty and Performance
Champion; Champion International de Beauté et Performance – C.I.B.P. )
K získání tohoto titulu pes musí splnit následující podmínky:
1) Musí získat 2x CACIB nebo 1x CACIB a 2x Res.CACIB, a to ve dvou různých zemích
(od dvou různých národních organizací) a zároveň minimálně od dvou různých rozhodčích.
2) Pes se musí zúčastnit alespoň 3 CACIL akcí (dostihů či coursingů), a musí získat
minimálně 1x CACIL nebo 2x Res. CACIL.
3) Doba mezi získáním prvního a posledního CACIB/Res.CACIB musí být alespoň jeden
rok a jeden den


6. Podmínky pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI CACIB
Pro přihlášení psa do pracovní třídy musí být přihláška doložena kopií povinného certifikátu
FCI, který obsahuje potvrzení  –  od členské země, kde má majitel trvalé bydliště  –  že pes
splnil následující požadavky:
1. Doklad o platné dostihové nebo coursingové licenci
2. Doklad o účasti na nejméně dvou mezinárodních dostizích CACIL nebo coursingu CACIL
v období delším než jeden rok a jeden den bez diskvalifikace. Výjimka: Vzhledem k tomu, že
následující země: Norsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Rusko nepořádají
více než 2 CACIL dostihy/coursingy,  a tyto země se nacházejí daleko od střední Evropy,
mohou  tyto země do počtu účastí zahrnout i účast na národních dostizích/coursingových
akcích.
3.  V obou případech,  doklad o dvojím umístění psa  v první polovině soutěžících tohoto
coursingu/dostihu. Výsledky ve třídách Veteráni a Sprinteři se neuvažují.    
Doplňkové ustanovení pro coursing: pes musí získat nejméně  75%  maximálního počtu
bodů, viz. odstavec 3.7 tohoto řádu.
 
7. Přílohy
7.1 Informace na přihlášce
Přihlašovací informace mohou být zaslány pořadateli pouze organizací uznanou národním
svazem.
Pořadateli FCI dostihů a coursingu musejí být zaslány následující informace:
1. Podrobnosti o akci:
•  Datum a místo konání akce
2. Identifikace psa:
•  Jméno psa
•  Plemeno
•  Pohlaví
•  Datum narození
•  Číslo licence
•  Číslo rodokmenu/číslo licence
•  Identifikační číslo (čip/tetování)
•  Informace zda pes je „Widerunner“
3. Přihlašovaná kategorie (dostihy)
•  Kategorie (dostihy)
4. Identifikace majitele
•  Jméno
•  Adresa
•  Země
•  Telefon
•  Fax
•  E-mail

 
7.2 Dostihové dečky
Tyto informace se týkají dostihů
Č. 1 Červená, bílé číslo „1“
Č. 2 Modrá, bílé číslo „2“
Č. 3 Bílá, černé číslo „3“
Č. 4 Černá, bílé číslo „4“
Č. 5 Žlutá, černé číslo „5“
Č. 6 Černo-bílá, červené číslo „6“
 
Povoleny jsou také strečové (elastické) dostihové dečky.
Červené  nebo bílé  dečky  užívané  pro coursing  nemohou mít čísla  a nesmějí obsahovat
žádné nápisy ani znaky.

7.3 Náhubky
Materiál: ocelový drát, ocelový drát potažený plastem.
 
Jiná možnost
Materiál: Plastový ve třech velikostech, pro malá plemena.
 
V šesti velikostech pro velká plemena.
 
Povolen je také americký typ náhubku z kůže nebo plastu.
 
7.4 Povinnosti veterináře
7.4.1 Prohlídka při přejímce

Při přejímce se provádí kontrola očkovacích průkazů, platného ochranného očkování,
pokud tak nebylo učiněno příslušnými orgány.
Všichni přihlášení psi musí po příjezdu projít obecnou prohlídkou, při které veterinář
určí, zda jsou psi schopni běžet závod. Psi, kteří mají špatnou kondici, musí být
odmítnuti.
V ohledu na zdraví psa je veterinární lékař jedinou autorizovanou osobou, která může
rozhodnout o účasti psa na akci. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Obecná prohlídka zahrnuje:
1.  Kontrolu očních spojivek (zánětu). Je-li zánět spojivek evidentní, musí být
psovi změřena teplota.
2.  Kontrolu, zda feny nehárají. Pokud se fena hárá, není jí povolena účast.
3.  Kontrolu tlapek, zvláště na zranění na tlapkách.
4.  Určení možných bolestí ohýbáním a narovnáváním kloubů u tlapek.
5.  Pozorování pohybu psa, pokud vykazuje známky kulhání, je nutná
důkladnější prohlídka.

7.4.2 Denní dohled
Veterinář zajištěný na akci musí být přítomen po celou dobu trvání dostihu/závodu. Měl
by být vybaven tak, aby mohl provádět dostatečně kvalitní ošetření (obvazy první
pomoci, obinadlo, zařízení na měření pulsu a tlaku) v místě konání akce.
Jelikož je zdravotní stav soutěžících psů pod dohledem veterináře včetně jejich kondice,
zranění, podezření z dopingu atd.,  musí sbor rozhodčích vyloučit jakéhokoli psa,
kterého veterinář prohlásí za nezpůsobilého.
Veterinář by měl psy  prohlédnout před každým během a okamžitě oznámit
funkcionářům akce veškerá možná zranění. Psi se zjištěným zraněním musí být
vyloučeni ze závodu.
Poplatky veterináři a výdaje s ním spojené ponese pořadatel akce. Pouze náklady na
individuální ošetření ponese majitel zraněného psa.

 
7.5 Specifikace dráhy / Klasifikace dostihových drah FCI
7.5.1 Kategorie A

Dráhy schválené k národním a mezinárodním dostihovým akcím a pro FCI dostihy o
titul.
7.5.2 Kategorie B
Dráhy schválené pro národní a mezinárodní dostihy bez FCI dostihů o titul.

7.5.3 Specifikace
7.5.3.1 Obecné

1. Povrch dráhy musí být perfektně upraven, bez nerovností a jiného nebezpečí pro psy.
2. Povrch musí být vyrovnaný a musí jej tvořit hustá tráva, pevný písek nebo
tráva s pískovanými zatáčkami.
3. Vzdálenosti pro běh musí být 345 až 390 metrů a 475 až 480 metrů spolu s
požadovanou délkou první rovinky.
4. Startovací boxy musí být umístěny tak, aby psi měli z boxu rovinu nejméně 40 metrů dlouhou.
5. Sedliště musí být oddělené od závodní dráhy, čisté a vhodné k přípravě psů na závod. Dostihovým psům je třeba zabránit v pohledu na dostihovou dráhu, v případě nutnosti přepážkou.
6. Dráha pro zastavení za cílovou linií musí mít 50 metrů.

7.5.3.2 Specifikace pro kategorii A
Poloměr zatáček musí být nejméně 42 metrů pro ploché zatáčky i pro klopené
zatáčky, tj.  zatáčky se sklonem nejméně  8%. Minimální šířka dráhy je 6 metrů na
rovině, 8 metrů v zatáčkách a 7 metrů v nakloněných zatáčkách.

7.5.3.3 Specifikace pro kategorii B
Poloměr zatáček musí být nejméně 40 metrů pro ploché zatáčky i pro klopené
zatáčky, tj. zatáčky se sklonem nejméně 8%.
Minimální šířka dráhy je 5 metrů na rovině, 7 metrů v zatáčkách.
 
7.6 Schválení rozhodčích pro všechny národní a mezinárodní akce
Všichni rozhodčí pozvaní na jakoukoliv národní a mezinárodní akci organizovanou
národní organizací FCI nebo klubem spjatým s národní organizací FCI musejí nejprve
získat povolení od své národní organizace FCI.
 
 
Oficiální překlad pro ČMKU provedla Finlingua, s.r.o.

 

Portrét

Kontakt

CH.S. Můj andílek

Monika Vágnerová
Česká Třebová
Czech Republic

+420 728 595 480

muj-andilek@seznam.cz

Statistiky

Online: 6
Celkem: 788008
Měsíc: 10086
Den: 375